ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม ภาคพิเศษ สาขาวิชารัฐศาสตร์ โครงการความร่วมมือกับกองทัพบกและสำหรับบุคคลทั่วไป

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม ภาคพิเศษ สาขาวิชารัฐศาสตร์ โครงการความร่วมมือกับกองทัพบกและสำหรับบุคคลทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร

โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางกองทัพบกกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ บุคคลทั่วไป

ประจําภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐
- ประกาศการรับสมัครโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางกองทัพบกกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


- ประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไป


ดาวโหลดใบสมัคร ที่นี่

06. 2017