อาจารย์ประจำสาขาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ ออกนิเทศนักศึกษาในการฝึกสหกิจศึกษา

04. 2017