อาจารย์ประจำสาขาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ ออกนิเทศนักศึกษาในการฝึกสหกิจศึกษา

05. 2017