อาจารย์ประจำสาขาการจัดการคุณภาพ ออกนิเทศนักศึกษาในการฝึกสหกิจศึกษา

04. 2017