อาจารย์ประจำสาขาการจัดการคุณภาพ ออกนิเทศนักศึกษาในการฝึกสหกิจศึกษา

05. 2017