ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ว.นวัตกรรมฯ จัดประชุมผู้บริหาร

ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ว.นวัตกรรมฯ จัดประชุมผู้บริหาร


29 มีนาคม 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมผู้บริหาร ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต  ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
เป็นประธานการประชุม  ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรให้มั่นคงและยั่งยืนตามแผนที่วางไว้อันเป็นการยกระดับองค์กร สู่มาตรฐานระดับสากล พร้อมขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิทยาลัย
ให้มีความน่าสนใจ โดยเน้นให้ข่าวประชาสัมพันธ์ มีความสด ใหม่ และเผยแพร่ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชาต่างๆ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง
 
06. 2017