พล.ต.ต.พงค์ชัย สุขะหุต ประธานนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มอบงบประมาณสำหรับปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนบ้านจานทุ่ง

พล.ต.ต.พงค์ชัย สุขะหุต ประธานนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต  มอบงบประมาณสำหรับปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนบ้านจานทุ่งพลตำรวจตรีพงค์ชัย สุขะหุต ประธานนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวสุนันทา มอบงบประมาณสำหรับปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนบ้านจานทุ่ง ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร โดยมีพลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์  ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณทิต/รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ผศ.ดร.วิจิตรา  ศรีสอน ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เป็นผู้รับมอบ


04. 2017