ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ว.นวัตกรรมฯ จัดประชุมผู้บริหาร

ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ว.นวัตกรรมฯ จัดประชุมผู้บริหาร

     21 มีนาคม 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมผู้บริหาร ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  โดยมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  เป็นประธานการประชุม  ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ขององค์กรให้มั่นคงและยั่งยืนตามแผนที่วางไว้อันเป็นการยกระดับองค์กร สู่มาตรฐานระดับสากล พร้อมขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ของวิทยาลัยให้มีความน่าสนใจ โดยเน้นให้ข่าวประชาสัมพันธ์ มีความสด ใหม่ และเผยแพร่ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง โดยการประชุมในครั้งนี้

ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชาต่างๆ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง
05. 2017