นศ. สาขาการจัดการคุณภาพ ได้รับคำชื่นชมจากการฝึกสหกิจศึกษา จาก กรมควบคุมโรค

นศ. สาขาการจัดการคุณภาพ ได้รับคำชื่นชมจากการฝึกสหกิจศึกษา จาก กรมควบคุมโรค

        ผู้ช่วยศาสตรจารย์เอกณรงค์ วรสีหะ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา ออกนิเทศสหกิจศึกษานักศึกษาในสถานประกอบการ นาย อัครดนัย รวีนิภา  ณ กรมควบคุมโรค   ซึ่งได้รับคำชม

จากหน่วยงานด้วย


04. 2017